BEZPŁATNE SZCZEPIENIA DLA NAJMŁODSZYCH

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie zaprasza na bezpłatne szczepienia dla dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym i pneumokokowym, w ramach realizowanych programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Rady Dzielnicy II. Program szczepień przeciw pneumokokom skierowany jest do dzieci do 3 lat, które uczęszczają w Krakowie do żłobków lub przedszkoli. Z kolei programem szczepień przeciw meningokokowych mogą być objęte dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy.
Dzieci powinny mieć miejsce zamieszkania na terenie Dzielnicy II Miasta Krakowa (zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, trwający przez okres co najmniej trzech miesięcy w dniu szczepienia). Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz. Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni ustalić telefonicznie termin szczepienia, zgłaszając się do szczepienia z „książeczkami zdrowia i szczepień dziecka”. Niezbędny będzie dokument potwierdzający tożsamosc dziecka (oświadczenie rodzica) wraz z nr PESEL (data urodzenia) oraz wskazaniem miejsca (adresu) zameldowania oraz zawarta umowa o korzystanie z usług żłobka lub przedszkola (do wglądu).

Uwaga! decyduje kolejność zgłoszeń dzieci, do wyczerpania ilości szczepionek, nie później niż do dnia 28 listopada 2014 r.
Prowadzona będzie lista dzieci oczekujących na udział w Programie (lista rezerwowa do szczepień z przyczyn losowych, np. choroba dziecka).

0 replies on “BEZPŁATNE SZCZEPIENIA DLA NAJMŁODSZYCH”