Rowerowe wycieczki z przewodnikiem po Krakowie

kmkbikeZapraszamy wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Kraków, jego wspaniałą historię i najgłębiej skrywane tajemnice podczas rekreacyjnych przejażdżek rowerowych z licencjonowanym przewodnikiem. Przyjemna atmosfera, wiele ciekawostek historycznych, piękne krakowskie legendy  i mnóstwo bezcennych informacji gwarantowane! Zapraszamy wszystkich na Velo-wycieczki z przewodnikiem.

Sierpniowe Velo-wycieczki z przewodnikiem odbędą się:

– 15 sierpnia br. „Szlakiem Świętych i Błogosławionych” o godz. 10:00, miejsce zbiórki: PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH przed budynkiem Magistratu

– 23 sierpnia br. „Szlakiem techniki miejskiej” o godz. 10:00, miejsce zbiórki: PLAC JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO, przed Galerią Krakowską

– 29 sierpnia br. „Kraków w cieniu żywiołów” o godz. 15:00, miejsce zbiórki: PLAC BOHATERÓW GETTA

Każda z wycieczek będzie trwać ok. 3 godzin.

Wycieczki przeznaczone są dla użytkowników miejskiej wypożyczalni rowerów KMK Bike, bowiem mogą wziąć w nich udział tylko ci uczestnicy, którzy będą w ich trakcie korzystać z rowerów KMK Bike. Jeśli zatem nie jesteś jeszcze użytkownikiem wypożyczalni – nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś na stronie www.kmkbike.pl! Rejestracja jest bardzo prosta, a wpłata potrzebna do aktywacji konta dla nowych użytkowników to jedyne 20 zł!

Wszyscy uczestnicy wycieczek będą w trakcie ich trwania korzystać z roweru zupełnie za darmo! Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, jednostka miejska zarządzająca wypożyczalnią, zobowiązał się do zwrotu kosztów wypożyczania roweru na czas wycieczki, a także godzinę przed, jaki godzinę po jej zakończeniu (w sumie 5 godzin).

Ilość miejsc na pojedynczą wycieczkę jest ze względów organizacyjnych limitowana, a o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można nadsyłać na adres mailowy: joanna.majdecka@um.krakow.pl lub pod numerem telefonu 12 616 87 70 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30). Prosimy o dopisek WYCIECZKA Renesans w tytule maila.

Zgłoszenia na wycieczkę w dn. 15 sierpnia przyjmowane są do 12 sierpnia, na wycieczkę w dn. 23 sierpnia do 19 sierpnia, a na wycieczkę w dn. 29 sierpnia do 26 sierpnia.

W zgłoszeniu bardzo prosimy o podanie następujących danych zgłaszanych uczestników: imię i nazwisko, adres e-mailowy i/lub numer telefonu oraz rozmiar koszulki T-shirt (XS, S, M, L, X, XXL). Wszyscy uczestnicy wycieczki na jej zakończenie otrzymają zestaw sympatycznych upominków rowerowych. Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale z pewnością ułatwi i przyspieszy ewentualny kontakt.Drukwerk

Wycieczki organizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa w ramach unijnego projektu VeloCitta. Prowadzącymi wycieczkę będą licencjonowani przewodnicy współpracujący z krakowską Agencją Usług Przewodnickich i Turystycznych „Renesans”.

Zgłoszenie na wycieczkę jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Kolejne Velo-wycieczki z przewodnikiem planowane są już we wrześniu!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

co-funded-iee-horiz_pl

 

 

 

Regulamin wycieczek rowerowych

 1. Organizatorem wycieczek rowerowych w ramach projektu unijnego VeloCitta jest Gmina Miejska Kraków – Wydział Gospodarki Komunalnej (zwana dalej Organizatorem).
 2. Wycieczka rowerowa odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 3. Wykonawcą usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wycieczek rowerowych jest Agencja Usług Przewodnickich i Turystycznych „Renesans” (zwana dalej Renesans).
 4. Organizator jest odpowiedzialny za rekrutację i rejestrację uczestników wycieczek.
 5. W wycieczce rowerowej mogą samodzielnie uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą jechać na wycieczkę wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Osoby, które ukończyły 13 lat, mogą jechać bez opiekuna, ale za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Taką zgodę należy mieć ze sobą przez cały czas trwania wycieczki.
 7. Osoby, które chcą się zarejestrować jako uczestnicy wycieczki, zobowiązane są przekazać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy i/lub numer telefonu. Zgłoszenia można dokonać na adres mailowy: majdecka@um.krakow.pl lub pod numerem telefonu: 12 616 87 70.
 8. Rejestracja na wycieczkę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 9. Rejestracja na wycieczkę oznacza wyrażenie przez uczestnika wycieczki zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia wycieczki.
 • O przyjęciu do grupy uczestników wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Organizator decyduje o ostatecznej liczbie uczestników każdej wycieczki.
 • Liczba wszystkich uczestników pojedynczej wycieczki nie może przekroczyć 15 osób.
 • Uczestnikiem wycieczki może być osoba, która będzie w trakcie jej trwania poruszała się na rowerze pochodzącym z systemu miejskiej wypożyczalni rowerów, czyli Krakowskiego Roweru Miejskiego (zwanego dalej KMK Bike).
 • Wypożyczenie oraz zwrot roweru z KMK Bike na potrzeby uczestnictwa w wycieczce leży po stronie uczestnika.
 • Organizator nie odpowiada za liczbę dostępnych rowerów na poszczególnych stacjach KMK Bike.
 • Organizator nie odpowiada za stan techniczny rowerów KMK Bike, zarówno na etapie ich wypożyczania przez uczestników wycieczki, jak i w trakcie jej trwania.
 • Koszty wypożyczenia roweru przez cały czas trwania wycieczki, 1 godzinę przed jej rozpoczęciem i 1 godzinę po jej zakończeniu zostaną wstępnie poniesione przez uczestników, a następnie zwrócone każdemu z uczestników w terminie do 3 tygodni po zakończeniu wycieczki.
 • Podmiotem odpowiedzialnym za zwrot, o którym mowa w pkt. 17, jest jednostka miejska zarządzająca KMK Bike, Zarząd infrastruktury Komunalnej i Transportu, zwana dalej ZIKiT-em.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolną i kartę rowerową lub dowód osobisty.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz regulaminu KMK Bike.
 • W wycieczce nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Trasa wycieczki jest ustalana przez Renesans w porozumieniu z Organizatorem.
 • W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników, prowadzący wycieczkę może zmienić lub skrócić jej trasę.
 • Grupę prowadzi przedstawiciel Renesansu, który dyktuje tempo jazdy, ostrzega przed zbliżającymi się pojazdami, sygnalizuje ręką zmianę kierunku jazdy itp.
 • W trakcie trwania wycieczki zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 • Organizator przekaże niezwłocznie po zakończeniu wycieczki wszystkie niezbędne dane do ZIKiTu potrzebne do zwrotu kosztów, o którym mowa w pkt. 17.
 • W przypadku niedostosowania się uczestnika wycieczki do zasad określonych w regulaminie Organizator, za pośrednictwem prowadzącego wycieczkę z ramienia Renesansu, ma prawo wykluczyć daną osobę z uczestnictwa w wycieczce.
 • Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia fotograficzne) uczestników, jako grupy, w relacjach multimedialnych, zamieszczonych w lokalnych mediach, w szczególności mediach miejskich, oraz materiałach promocyjnych i sprawozdawczych projektu unijnego VeloCitta.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania pojedynczej wycieczki w przypadku zarejestrowania na nią nie więcej niż 8 uczestników. W takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, żeby wszystkie zarejestrowane osoby poinformować o odwołaniu wycieczki nie później niż 2 dni przed jej planowanym terminem.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania pojedynczej wycieczki w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, których nie można było przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, w dniu wycieczki. W takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zarejestrowane osoby niezwłocznie poinformować o odwołaniu wycieczki.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce.
 • Wszyscy uczestnicy wycieczki są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC).
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kolizje i inne zdarzenia spowodowane przez uczestników wycieczki.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez nich spowodowane. Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego i odszkodowawczego od Organizatora lub Renesansu w razie wypadku lub szkody związanej z realizacją programu wycieczki.
0 replies on “Rowerowe wycieczki z przewodnikiem po Krakowie”