Właścicielu psa – Pamiętaj

Art. 77 Kodeksu Wykroczeń

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 37 w zw. z art. 10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt

Kto narusza zakaz puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, podlega karze aresztu lub grzywny.

Uchwała nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r.

Rozdział 6

 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są między innymi do:

  • zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt…;
  • sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru poza miejscem ich stałego utrzymywania;
  • wyprowadzania psa na smyczy, w taki sposób, aby zapewnić pełną nad nim kontrolę, a w przypadku rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającej otoczeniu do nałożenia kagańca i prowadzenia wyłącznie przez osobę pełnoletnią, za wyjątkiem miejsc mało uczęszczanych, gdzie dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem;
  • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę… .

Stosując się do powyższych norm ograniczysz ryzyko narażenia życia i zdrowia swojego psa.

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Zabrania się zabijania zwierząt i okrucieństwa wobec nich.

0 replies on “Właścicielu psa – Pamiętaj”