Konkurs ofert dot. prowadzenia Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 25 stycznia 2018 roku o godz. 15.00.

4

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnych Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub powinien także prowadzić działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. Rekomenduje się opracowywanie programu zajęć przy udziale adresatów zadania publicznego oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły.

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich małe dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo.

Termin realizacji zadania publicznego: 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku.

Planowana wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego:

1) w okresie od 1 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – 560 000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),

2) w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku – 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Maksymalna kwota dotacji na jeden Klub Rodzica z dziećmi do lat 3 może wynieść:

1) 112 000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym do 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na doposażenie Klubu,

2) 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokale na terenie miasta Krakowa (preferuje się: Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę XI Podgórze Duchackie, Dzielnicę XV Mistrzejowice, Dzielnicę XVI Bieńczyce, Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie), do których oferenci posiadają tytuł prawny, co najmniej na okres realizacji zadania publicznego.

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

0 replies on “Konkurs ofert dot. prowadzenia Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3”