Konkurs fotograficzny z okazji 30-lecia Rad Dzielnic Miasta Krakowa

Konkurs-fotograficzny-30-lecie-Rad-DzielnicREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „TRZYDZIESTOLECIE RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA”

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób amatorsko zajmujących się fotografią, zarówno pełnoletnich, jak i dzieci oraz młodzieży, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 2. Konkurs został zorganizowany z okazji 30. rocznicy ustanowienia nowego podziału terytorialnego Krakowa dokonanego przez Radę Miasta Krakowa 27 marca 1991 r., a następnie powołania 18 Rad Dzielnic Miasta Krakowa i odbywa się pod Patronatem Honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca.
 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków i Rady Dzielnic Miasta Krakowa.
 2. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zgoda oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 3. Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być wykonane na terenie jednej z dzielnic miasta Krakowa.
 4. Fotografie muszą posiadać:
 5. określenie, do której kategorii konkursowej są zgłaszane,
 6. datę wykonania,
 7. krótki opis zdjęcia,
 8. doprecyzowanie miejsca wykonania zdjęcia.
 9. nazwę pliku
 1. Nazwa pliku powinna być sporządzona wg wzoru:

kategoria konkursowa_imię i nazwisko autora_nr fotografii

 1. Piękno i duma Dzielnicy_Jan Kowalski_nr 1
 1. Fotografie nie mogą być poddawane zaawansowanej obróbce komputerowej. Nie zezwala się na łączenie elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików oraz zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 2. Fotografie nie mogą naruszać praw osób na nich przedstawionych do ochrony wizerunku.
 3. Zgłoszona do konkursu fotografia może też posiadać – choć nie jest to warunek konieczny – dodatkowy opis, w którym pojawią się np. okoliczności zrobienia takiego zdjęcia, inspiracja, skojarzenia autora/autorki zdjęcia.
 4. Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być zdjęciami wykonanymi przed datą ogłoszenia konkursu, ale nie wcześniej niż 27 marca 1991 r., czyli w dniu wprowadzenia nowego podziału administracyjnego Krakowa przez Radę Miasta Krakowa.
 5. W konkursie obowiązują następujące kategorie tematyczne:
  1. Piękno i duma Dzielnicy, czyli miejsca w wybranej Dzielnicy, które warto pokazać innym krakowianom;
  2. Śladami działalności Rad Dzielnic, czyli miejsca, które zmieniły się na lepsze dzięki działalności lokalnego samorządu (zmieniona infrastruktura miejska, szkolna, przedszkolna, utworzone lub zrewitalizowane tereny zielone, sportowe, zorganizowane imprezy i wydarzenia kulturalne, edukacyjne lub sportowe dla mieszkańców, efekty interwencji służb miejskich lub radnych dzielnicowych);
  3. Dzielnica wczoraj i dziś, czyli miejsca lub okazje, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością;
  4. Jeszcze będzie prześlicznie, czyli miejsca, rzeczy, zjawiska, które obecnie poddawane są zmianom – przy udziale lub współudziale dzielnicy;
 1. Do konkursu zgłosić można maksymalnie 8 samodzielnie wykonanych fotografii po 2 z każdej kategorii, które wcześniej nie były nagradzane w konkursach.
 1. Fotografie w formacie jpg o rozmiarze 297 X 210 mm i rozdzielczości 300 dpi (3508 X 2480 pikseli) należy nadsyłać na adres e-mail: mdk.animacja.kultury@gmail.com w terminie do 15 listopada 2021 r. wraz z wypełnionym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym w formie osobnego pliku.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich podpis na formularzu składa rodzic lub opiekun prawny.
 3. Zdjęcia nie ukazujące miejsc i zdarzeń z terenu Krakowa z uwagi na terytorialny charakter konkursu nie będą podlegały ocenie jury.
 4. Uczestnik konkursu akceptując regulamin automatycznie stwierdza, że przysługują mu wyłączne
  i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Prace fotograficzne nie spełniające warunków Regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.
 5. Prace fotograficzne nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora, w skład którego wchodzą: instruktorzy fotografii, specjalista animacji kultury, przedstawiciele Rad Dzielnic Miasta Krakowa oraz przedstawiciel Kancelarii Rady Miasta Krakowa.
 6. Jury dokonując oceny zwróci uwagę na następujące walory fotografii:
 • zgodność z tematyką konkursu;
 • kreatywne ujęcie tematu;
 • ład kompozycyjny;
 • indywidualizm w podejściu do tematu.
 1. Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe. Całkowita pula środków przeznaczonych na nagrody wynosi 8 000 zł. Organizator zastrzegł sobie prawo przyznania nagrody specjalnej.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 listopada 2021 r. publikacją na stronie internetowej: www.mdkna102.krakow.pl, na profilach instytucji w mediach społecznościowych. Laureaci zostaną dodatkowo poinformowani o tym fakcie telefonicznie po dniu ogłoszenia wyników. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest na grudzień 2021 r.
 3. Uczestnicy nieodpłatnie i bezterminowo udzielają zgody na druk i publiczne udostępnienie fotografii z podaniem imion i nazwisk autorów do celów :
 • przeprowadzenia wystaw pokonkursowych;
 • publikacji fotografii w wydawnictwach, na stronach internetowych, na profilach społecznościowych Młodzieżowego Domu Kultury, Rad Dzielnic Miasta Krakowa oraz Kancelarii Rady Miasta Krakowa;
 • innych wydarzeń promujących działania instytucji samorządowych na terenie Krakowa;
 • zdjęcia nie będą wykorzystywane przez organizatorów do celów komercyjnych.
 1. O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Jury.
0 replies on “Konkurs fotograficzny z okazji 30-lecia Rad Dzielnic Miasta Krakowa”