OTWARTY NABÓR NA CZŁONKÓW RADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA

Niebieskie tło, ludzie, tekst

Przedstawiamy warunki naboru członków Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa na podstawie Zarządzenia nr 3070/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

I. Warunki uczestnictwa w naborze i wymagana dokumentacja.

1. Skład Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa (dalej Rada) powołuje Prezydent Miasta Krakowa.

2. Przedstawiciele strony społecznej będący Wnioskodawcami zwycięskich projektów edycji I – VIII w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa składają w nie przekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o powołanie do Rady poprzez:

3. Decyzję o powołaniu Członków Rady będących Wnioskodawcami podejmuje Prezydent Miasta Krakowa na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń pod kątem doświadczenia w partycypacji społecznej oraz motywacji kandydata.

4. Zostanie członkiem Rady wiąże się z koniecznością dostarczenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo w pracach Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa – wzór oświadczenia zostanie przekazany w terminie późniejszym.

II. Termin składania wniosku i sposób wyłonienia kandydata Rady.

1. Wnioski kandydatów należy składać za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia do Prezydenta Miasta Krakowa w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku. Wnioski przesłane na inne adresy niż wskazane w punkcie I. 2. lub po wskazanym terminie nie będą uwzględnione i rozpatrywane.

2. Powołanie członków Rady następuje w formie Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa umieszczonego na stronie internetowej https://budzet.krakow.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

III. Zadania Rady i inne informacje dodatkowo.

1.Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. monitorowanie wdrożenia i realizacji harmonogramu budżetu obywatelskiego, proponowanie zasad oraz rozwiązań w celu prawidłowej jego realizacji;
  2. promocja idei budżetu obywatelskiego;
  3. wyrażanie – na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa – opinii w sprawach związanych z poszczególnymi etapami realizacji budżetu obywatelskiego;
  4. realizacja innych zadań wskazanych we właściwej uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

2. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

3. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Posiedzeniach Radzie.

Więcej informacji można uzyskać przesyłając zapytanie pod adres  budzetobywatelski@um.krakow.pl

0 replies on “OTWARTY NABÓR NA CZŁONKÓW RADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA”