Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Kremowe tło, pojemniki na odpady, tekst

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe dla których przedmiot konsultacji mieści się w zakresie działań statutowych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie:

 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz  określenia górnych stawek opłat za usługi pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
 5. zmiany uchwały Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 4 do 25 marca 2022 r.

Jednostka merytoryczna: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

Formy konsultacji:

 1. 17 marca 2022 r. odbędzie się otwarte spotkanie on-line z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w godzinach 17:00 – 19:00 w aplikacji MS Teams.

2. Telefoniczne dyżury konsultacyjne:

 • 15 marca 2022 r. – dyżur przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w godzinach 14:00 – 17:00. Numery telefonów:
  • 12 64 62 364,
  • 12 64 62 365.
 • 16 marca 2022 r. –  dyżur przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa w godzinach 08:00 – 11:00. Numery telefonów:
  • 12 616 87 69, 12 616 89 91 – zakres merytoryczny uchwał
  • 12 616 87 75 – kalkulacja opłaty

3. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz zbierania uwag stanowi Załącznik nr 1 bądź Załącznik nr 2 w przypadku organizacji pozarządowych do niniejszego ogłoszenia.

W okresie od 4 do 25 marca 2022 r. opinie, uwagi oraz wnioski można składać za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 w przypadku organizacji pozarządowych do niniejszego ogłoszenia. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji można:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres konsultacje@um.krakow.pl, w tytule pisząc „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”;
 • wypełniony formularz można przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”;
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”;
 • dostarczyć osobiście do  Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00, parter, segment B, pokój 8.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 – formularz konsultacyjny w formacie .doc lub w formacie .pdf
 2. Załącznik nr 2 – formularz konsultacyjny dla organizacji pozarządowych w formacie .doc lub w formacie .pdf
 3. Projekty uchwał w zip.
 4. Uzasadnienia do projektów uchwał w zip.
0 replies on “Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”