Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów.

Prowadzone przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK konsultacje trwają w okresie od 20 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r.

Celem konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zainteresowani udziałem w konsultacjach mają możliwość skorzystać z:

 1. dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami Krakowa:
  – 24 czerwca 2022 roku od 11.00 do 13.00 –  Biuro Rady Krakowskich Seniorów al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
  – 30 czerwca 2022 roku od 16.00 do 18.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
 2. dyżurów telefonicznych eksperta pod numerem telefonu 12 445 96 66 w dniach:
  – 22 czerwca 2022 r. w godzinach 10.00-14.00
  – 1 lipca 2022 r. w godzinach 12.00-18.00
  – 12 lipca 2022 r. w godzinach 11.00 – 15.00
  – 15 lipca 2022 r. w godzinach 10.00-14.00

Wnioski, uwagi propozycje można przekazywać za pomocą formularza konsultacyjnego
nie później niż do 15 lipca 2022 r., w następujący sposób:

 • przesyłając w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl
 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Dekerta 24, 30-703 Kraków
 • dostarczając osobiście lub wypełniając na miejscu w siedzibie Wydziału ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ulicy Dekerta 24 (parter, pokój 11)
 • przesyłając przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Statut Rady Krakowskich Seniorów ”
 • przekazując podczas spotkań konsultacyjnych

Pliki do pobrania:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu RKS
 2. Uzasadnienie do uchwały
 3. Statut Rady Krakowskich Seniorów
 4. Formularz konsultacyjny dla Mieszkańców i Mieszkanek Miasta Krakowa
 5. Formularz konstytucyjny dla organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych podmiotów

Ponadto pliki dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.obywatelski.krakow.pl
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/
 • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl
 • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Dekerta 24 (parter, pok.11)

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic oraz Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.

0 replies on “Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów”