Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030″

Rynek, tekst
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w trwających od 18 listopada do 16 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030”.
Celem prowadzonych przez Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji zarówno od mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych.

Formy prowadzonych konsultacji:

 1. Otwarte, protokołowane spotkanie stacjonarne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi zorganizowane w czwartek, 8 grudnia 2022 r. w godz. 18:00-20:00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Brackiej 10
 2. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularzy konsultacyjnych dostarczanych w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2022 r. poprzez:
  – przesłanie w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
  – pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące PSK 2023-2030;
  – przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące PSK 2023-2030.
 3. Ankieta elektroniczna aktywna do 16 grudnia 2022 r.  (link do ankiety elektronicznej).
 4. Telefoniczne dyżury eksperckie pod numerami telefonów: 609 659 808 lub 506 170 681 prowadzone:
  –  w środę, 7 grudnia 2022 r. od 10:00 do 12:00,
  –  w środę, 14 grudnia 2022 r. od 10:00 do 12:00,

Pliki do pobrania:

Projekt dokument pn. Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030” wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępny jest też w okresie konsultacji w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Komunikacji Społecznej, przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie w sekretariacie wydziału na III piętrze.


Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

0 replies on “Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030″”