Forum Współpracy Międzysektorowej

Forum Współpracy Międzysektorowej

Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami do współdecydowania o Mieście

Centrum Obywatelskie, Stadion Miejski przy ul Reymonta 20

4 października 2016 r. (wtorek), godziny 17:00 – 20:00

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Forum Współpracy Międzysektorowej Centrum

Obywatelskiego, organizowane wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób

Niepełnosprawnych Bogdanem Dąsalem oraz Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Osób

Niepełnosprawnych.

Tym razem chcemy poruszyć temat angażowania mieszkańców Krakowa ze środowiska osób z

niepełnosprawnościami do współdecydowania o Mieście. To kolejna grupa, po seniorach i rodzicach z

wózkami dziecięcymi, która bardzo często napotyka na różne bariery nie tylko w użytkowaniu

przestrzeni miejskiej, ale również wielu innych aspektach codziennego życia. Niepełnosprawność jest

zjawiskiem powszechnym, dotyczy różnych grup społecznych i wiekowych, dlatego tak ważnym jest

by angażowali się w życie naszego miasta.

Osoby z niepełnosprawnościami muszą stanowić o sobie poprzez: aktywny udział w projektach

realizowanych w Mieście np. Budżet Obywatelski, konsultowanie aktów prawnych tworzonych w

Gminie czy współpracę z radami dzielnic.

Co można zrobić, żeby zaktywizować to środowisko?

Czy zabezpieczenie minimum 5% środków finansowych w budżecie Dzielnic na realizacje

projektów wspierające osoby z niepełnosprawnościami jest wystarczające?

Czy podobną metodę można by zastosować w budżecie obywatelskim?

Jak docierać z promocją działań wychodzących naprzeciw środowisku osób z

niepełnosprawnościami?

Czy i jak działalność Miejskiego Centrum Informacji dla Rodzin z Osobą Niepełnosprawną może

stanowić element aktywizujący osoby z niepełnosprawnościami?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy:

Organizacje pozarządowe, szczególnie te, które działają w obszarach wsparcia osób z

niepełnosprawnościami, indywidualne osoby z niepełnosprawnościami, członków Rady Budżetu

Obywatelskiego, Radnych krakowskich Dzielnic i wszystkich zainteresowanych tematyką.

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Opinie z dyskusji zostaną rekomendowane Radzie Budżetu Obywatelskiego w Krakowie oraz Forum

Przyszłości Dzielnic.

0 replies on “Forum Współpracy Międzysektorowej”