Nabór do Rady Budżetu Obywatelskiego


Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/rd/rwww2/www/wp-content/themes/simplemag/simplemag/formats/format-standard.php on line 28

RGO_nabór_FB,INST,TWITTERNa podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 1985/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.08.2019 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa (z późn. zm.),

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty nabór na wakujące miejsca w Radzie Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

Nabór trwa do 12 marca 2021.

Warunki naboru nowych członków Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

Na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 1985/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.08.2019 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa (z późn. zm.)

I. Warunki uczestnictwa w naborze i wymagana dokumentacja.

1. Skład Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa (dalej Rada) powołuje Prezydent Miasta Krakowa.

2. Przedstawiciele aktywistów, NGO, grup nieformalnych oraz wnioskodawcy zgłaszają swoje kandydatury do prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ w terminie do 12 marca 2021 r.

3. Osoby, które zostaną członkami Rady Budżetu Obywatelskiego w wyniku niniejszego naboru zobowiązane są do dostarczenia do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia wypełnionego i podpisanego oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo w pracach Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa. Wzór oświadczenia zostanie przekazany wybranym osobom w terminie późniejszym.

II. Termin składania wniosku i sposób wyłonienia kandydata Rady.

4. Termin i forma zgłoszeń do prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego zostały określone w pkt 2. Zgłoszenia przesłane w innej formie lub po terminie nie będą uwzględnione i rozpatrywane.

5. Kandydaci na członków Rady Budżetu Obywatelskiego zobowiązani będą do prezentacji swojej kandydatury podczas posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego. Maksymalny czas na jedno wystąpienie ustala się na 3 minuty.

6. Powołanie członków Rady następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

III. Zadania Rady i inne informacje dodatkowo.

7. Do zadań Rady należy w szczególności:

monitorowanie wdrożenia i realizacji harmonogramu budżetu obywatelskiego;

promocja idei budżetu obywatelskiego;

wyrażanie – na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa – opinii w sprawach związanych z poszczególnymi etapami realizacji budżetu obywatelskiego;

rozpatrywanie protestów wobec negatywnej oceny projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

8. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

9. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Posiedzeniach Radzie.

10. Liczba wakujących miejsc: 5.

Dodatkowe informacje udzielane są po numerem telefonu: 12-616-52-80 lub mailowo: budzetobywatelski@um.krakow.pl .

0 replies on “Nabór do Rady Budżetu Obywatelskiego”