KONKURS NA „KRAKOWSKIEGO PRACODAWCĘ ROKU” WYSTARTOWAŁ PO RAZ TRZECI!

Niebieski tło, człowiek na schodach, tekst

Już po raz trzeci Grodzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje konkurs „Krakowski Pracodawca Roku”. Jego celem jest wyróżnienie krakowskich pracodawców, tworzących pozytywny wizerunek Miasta Krakowa, którym udało się zbudować politykę zatrudnienia otwartą na potrzeby zatrudnionych. Przez potrzeby należy rozumieć takie czynniki jak: szacunek do pracowników i pracowniczek, dbanie o ich rozwój, uwrażliwienie społeczne wobec zatrudnionych, przeciwdziałanie dyskryminacji i tworzenie otwartej, wielokulturowej organizacji.

„Utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy i niski poziom bezrobocia spowodowały w praktyce, że w wielu branżach pracodawcy borykają się z pogłębiającym się deficytem pracowników. Również krakowscy pracodawcy często wskazują na niedostatek rąk do pracy. Dlatego też krakowskie firmy coraz chętniej sięgają po pracowników z zagranicy, których warto zatrzymać na dłużej. Wobec tego jednym z największych wyzwań, z którymi borykają się obecnie firmy jest zbudowanie  i utrzymanie zaangażowania pracowników, a to od nich zależy w dużej mierze sukces przedsiębiorstwa. W naszym konkursie pragniemy docenić te przedsiębiorstwa, które dbają o swoich pracowników, cenią wielokulturowość i różnorodność w firmie, a także wspierają procesy integracji pracowników.”  – powiedział Z-ca Dyrektora ds. Rynku Pracy Waldemar Jakubas.

W tym roku pragniemy wyróżnić firmy w aż czterech kategoriach:

– Pracodawca Roku 2022 – Nagroda Główna – dla pracodawców, którzy wykazują się polityką personalną otwartą na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także dbają
o rozwój osobisty i zawodowy wszystkich zatrudnionych pracowników,

– Pracodawca Roku 2022 Przyjazny Cudzoziemcom – dla pracodawców, którzy szerzą wartości wielokulturowości i otwartości, wspierając rozwój i integrację osób z doświadczeniem migracji,

– Pracodawca Roku 2022 Przyjazny Osobom z Niepełnosprawnością – dla pracodawców, którzy szerzą ideę współpracy i partnerstwa, a także dostępności i włączenia społecznego osób
z niepełnosprawnością,

– Pracodawca Roku 2022 Wspierający Idee Różnorodności – dla pracodawców, którzy promują zasadę równego traktowania, aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji i angażują się na rzecz budowania atmosfery wzajemnego szacunku w miejscu pracy, a także podejmują działania promujące różnorodność – jest to nowa kategoria, która po raz pierwszy zaistnieje w konkursie.

Udział w konkursie jest dla krakowskich pracodawców szansą na zaprezentowanie firmy oraz funkcjonujących w niej działań, projektów i procedur, które przyczyniają się do budowania przyjaznego miejsca pracy. Miejsca, w którym pracownicy czują wsparcie oraz mają szansę rozwoju i w którym chcą pracować.

„Jesteśmy zainteresowani wspieraniem oraz promowaniem tych pracodawców, dla których rozwój biznesu to rozwój pracujących w nim ludzi. Mądra i spójna polityka zatrudnienia, gdzie patrzy się kompleksowo nie tylko na pracownika, ale także na człowieka, to zdecydowanie te wartości, które chcemy docenić. Wysoko ceniona wartość ludzi w szeregach organizacji, to także jedna z podstaw sukcesu, należąca do filarów funkcjonowania nowoczesnych biznesów.” – podsumował Waldemar Jakubas.

Konkurs przeznaczony jest dla pracodawców, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terenie Miasta Krakowa, a także nie mają zaległości w opłacaniu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W kategorii Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom do konkursu kwalifikowani będą pracodawcy zatrudniający co najmniej 3 cudzoziemców. W przypadku chęci ubiegania się o nagrodę w kategorii Pracodawca Przyjazny Osobom z Niepełnosprawnością, w przedsiębiorstwie zatrudniona musi być co najmniej jedna osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca, by wziąć udział w konkursie, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy,
który dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zgłoszenia przyjmowane są od 14 sierpnia do 17 września 2023 r.

Najlepsi krakowscy pracodawcy otrzymają dyplom laureata, statuetkę oraz możliwość posługiwania się tytułem „Krakowski Pracodawca Roku 2022” w danej kategorii.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2023 r. podczas jesiennej edycji Targów Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się w TAURON Arenie Kraków.

Zachęcamy do szerokiego informowania o konkursie „Krakowski Pracodawca Roku 2022”, a przypadku pytań do bezpośredniego kontaktu z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie: www.gupkrakow.pl

0 replies on “KONKURS NA „KRAKOWSKIEGO PRACODAWCĘ ROKU” WYSTARTOWAŁ PO RAZ TRZECI!”