Z działalności Rady Dzielnicy II

W dniu 23 listopada 2012 roku odbyła się XXVII sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące uchwały:

Przyjęto:

– uchwałę w sprawie podziału środków na zadanie powierzone pn. „lokalne wydarzenie kulturalne” na 2013 rok. Przyznaną kwotę w wysokości 17 850 zł Rada Dzielnicy II Grzegórzki przeznaczyła na zadanie pn. „Święto Dzielnicy II – impreza rekreacyjno – kulturalna”
– uchwałę w sprawie zmiany zadania priorytetowego w 2012 roku
– w sprawie korekty uchwały nr XXVI/260/2012 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie „budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem” na 2013 rok. W uchwale dokonano jedynie zmiany nazwy zadania.

Zaopiniowano pozytywnie:

– wniosek w sprawie nadania nazwy placowi targowemu przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie imienia Czesława Marchewczyka. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała pozytywnie wniosek Rady Seniorów Klubu Sportowego CRACOVIA z uwagi na wybitne zasługi sportowe Czesława Marchewczyka i jego wkład w budowę sztucznego lodowiska w sąsiedztwie przedmiotowego placu targowego
– uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości w rejonie drogi bocznej z ul. Widok w Krakowie
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego z automatycznym garażem podziemnym dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi, ciągami pieszo-jezdnymi na dz. nr 78/2, 127 obr. 50 Śródmieście przy ul. Lubicz 42 w Krakowie”. Planowana inwestycja pozwoli na architektoniczna uporządkowanie terenu, który obecnie jest zaniedbany

Wnioskowano:

– o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Kotlarskiej, Grzegórzeckiej, Siedleckiego (wał kolejowy) i Podgórskiej. Stare Grzegórzki w rejonie al. Daszyńskiego  to teren starorzecza Wisły, częściowo mający strukturę bagienną, sztucznie zrekultywowany, zalewowy, o nieswoiście zachowujących się wodach gruntowych. Dalsza bezplanowa i prowadzona bez ekspertyz hydrologicznych zabudowa tego terenu może skutkować w przyszłości szeregiem katastrof budowlanych, stąd Radni Dzielnicy II swoją uchwałą wnioskowali o stworzenie warunków bezpieczeństwa dla tego rejonu

– do Prezydenta Miasta Krakowa o rozszerzenie strefy płatnego parkowania typu C na terenie Dzielnicy II. Rada Dzielnicy II Grzegórzki po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, w których uczestniczyło wielu mieszkańców potwierdza potrzebę rozszerzenia strefy o kwartał: ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ul. Kotlarska, ul. Podgórska i wał kolejowy do ul. Lubicz

Na XXVIII sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki w dniu 14 grudnia 2012 roku przyjęto następujące uchwały:

Wnioskowano:

– do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy II Grzegórzki do realizacji w latach 2013 – 2014

Przyjęto:

– w sprawie korekty uchwały Nr XXVI/260/2012 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia listy hierarchicznej zadań powierzonych
w zakresie „budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem” na 2013 rok

Zaopiniowano pozytywnie:

– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Bobrowskiego w Krakowie

W dniu 11 stycznia 2013 roku odbyła się XXIX sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące uchwały:

Wnioskowano:

– do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wywieszenia w dniach 22 i 23 stycznia 2013 roku flag państwowych w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Ten dzień jest wyjątkowym świętem dla Polaków. Powstańcy styczniowi w 1863 r. ruszyli do nierównej walki z zaborcą rosyjskim o wolność ojczyzny. Ponieważ powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23-go stycznia, flagi należy wywiesić przez dwa dni
– do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2013. Przedmiotowa zmiana umożliwi Radzie Dzielnicy II Grzegórzki wykonanie remontów ulic i chodników bez wymogu opracowania dokumentacji projektowych niezbędnych przy realizacji zadań w ramach wydatków inwestycyjnych

Przyjęto:

– plan finansowo – rzeczowy wydatków Rady Dzielnicy II Grzegórzki na 2013 rok. Plan ten obejmuje pozycje niezbędne do funkcjonowania Rady i biura Rady Dzielnicy II Grzegórzki
– uchwałę w sprawie zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Do zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013 uchwalonego uchwałą Nr XXIV/245/2012 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21.09.2012 r. pn.: likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy II Grzegórzki w zakresie remontu chodników i przejść dla pieszych – według wskazań dodano: zainstalowanie sygnalizacji akustycznej na skrzyżowaniu ulic Mogilskiej i Cystersów (w pobliżu TEVY)
– w sprawie korekty uchwały nr XXII/233/2012 z dnia 13.07.2012 w sprawie podziału środków na zadania priorytetowe na 2013 rok. W związku z przyjętą przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr LXIII/899/12 w dniu 19.12.2012 r. budżecie Miasta Krakowa na 2013 rok środki przeznaczone na zadania priorytetowe Dzielnic zostały zwiększone o dodatkową kwotę 60 000 zł dla każdej z Rad Dzielnic. Rada Dzielnicy II Grzegórzki dodatkowe środki przeznaczyła przede wszystkim na dofinansowanie remontów dróg, chodników i oświetlenia na terenie Dzielnicy II

Zaopiniowano pozytywnie:

– w sprawie przebudowy drogi w zakresie budowy ekranów akustycznych przy ul. Kotlarskiej w Krakowie. Radni zaopiniowali pozytywnie projekt wykonawczy zamierzenia budowlanego „Przebudowa drogi w zakresie budowy ekranów akustycznych o wysokości 8m – etap I na działkach 262/2, 262/3, 279/28 obr. 17 Śródmieście przy ul. Kotlarskiej w Krakowie”
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 157/1, 158/2, 158/5 obr. 6 Śródmieście przy ul. Skorupki w Krakowie”. Planowana inwestycja nawiązuje wysokością i stylem architektury do okolicznej zabudowy
– w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Fabrycznej, działka nr 154/4 o pow. 0,0089 ha położonej w obrębie 17 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Fabrycznej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej składającej się z działki nr 154/3 o pow. 0,0399 ha

W dniu 22 lutego 2013 roku odbyła się XXX sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące uchwały:

Przyjęto:

– uchwałę w sprawie zmian planu finansowo – rzeczowego wydatków Rady Dzielnicy II Grzegórzki na 2013 rok
– w sprawie zmiany zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok
– w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/263/2012 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie listy rankingowej planowanych remontów placówek oświatowych na 2013 rok w ramach zadań powierzonych
– uchwałę w sprawie korekty uchwały Nr XXVI/260/2012 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia listy hierarchicznej zadań powierzonych
w zakresie „budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem’ na 2013 rok
– w sprawie zmiany uchwały nr XXV/252/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia listy rankingowej w zakresie „prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia” na 2013 rok
– w sprawie wycofania z Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy II Grzegórzki do realizacji w latach 2013 – 2014
– uchwałę w sprawie korekty uchwały Nr XXVI/266/2012 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 26 października 2012 r. w sprawie listy zadań powierzonych w zakresie „tworzenia
i utrzymania zieleńców wraz z małą architekturą” oraz „tworzenia, modernizacji
i utrzymania ogródków jordanowskich” na 2013 rok
– w sprawie wyłonienia wykonawców zadania powierzonego w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia w 2013 r. Przeprowadzenie zamówienia publicznego winno przynieść korzyść w postaci niższych kosztów realizacji robót, a ponadto umożliwi wyłonienie kilku wykonawców, co pozwoli na skrócenie terminu wykonania całego zadania.
– w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy
i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2013
– uchwałę w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa
– w sprawie uwag do wersji roboczej nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Wnosimy, by aktualizacja nowego Studium opierała się na analizie obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego, a także na dodatkowych opracowaniach i dokumentach uwzględniających badania naukowe oraz odnoszących się do najnowszych rozwiązań technologicznych i urbanistycznych, a także wydawane opinie dla Dzielnicy w dziedzinie hydrologii, ekologii i ochrony środowiska

Zaopiniowano negatywnie:

– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków, infrastrukturą komunikacyjną, miejscami parkingowymi naziemnymi, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu na dz. 210/23, 210/30, 210/31, 210/32 obr. 16 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną dodatkowo na dz. 266 (część), 210/21 i 238/20 (część) obr. 16 Śródmieście oraz zjazdem z dz. 266 na dz. 210/23, 210/30, 210/31, 210/32 obr. 16 Śródmieście przy ul. Bajecznej/Widok i Ofiar Dąbia w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie zamierzenie inwestycyjne m.in. ze względu na: zbyt gęstą zabudowę; za dużą powierzchnię zabudowy (do 37 %) w stosunku do powierzchni działki (21.173 m. kw.) co rodzi wątpliwości w stosunku do odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej; za wysoką zabudowę (22,5 m) w stosunku do sąsiadujących budynków (22 m), jak również do dominującej wysokości budynków położonych przy ul. Widok i Bajecznej; planowana lokalizacja wysokich budynków blisko rzeki Wisły, będącej głównym korytarzem przewietrzenia Krakowa ograniczy ten proces. Byłoby to szkodliwe i niepożądane z uwagi na ogromne przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza
– w sprawie zbycia działki nr 210/23 położonej w Krakowie przy ul. Widok obręb 16 jednostka ewidencyjna Śródmieście celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonych jako działki nr 210/30, 210/32 o łącznej powierzchni 21,123 m˛
– uchwałę w sprawie opinii projektu ordynacji wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie projekt ordynacji wyborczej do Rad Dzielnic ze względu na budzący wątpliwości brak zapisów dotyczących m.in. konieczności zebrania podpisów popierających kandydatów w danym okręgu wyborczym, wymogu zameldowania w danej dzielnicy. Uważamy, że zapisy obecnej ordynacji spełniają swoje funkcje, pozwalając na lepszą komunikację kandydatów na radnych z mieszkańcami
– w sprawie „Przebudowy linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska – Plac Centralny
z systemem sterowania w Krakowie”. Rada Dzielnicy II zaopiniowała negatywnie w/w projekt ze względu na: likwidację miejsc parkingowych w okolicy ul. Mogilskiej, w związku z budową ścieżki rowerowej; dopuszczenie kursowania autobusów przez ul. Grunwaldzką (z uwagi na zabytkowy charakter Osiedla Oficerskiego); wycinkę drzew; brak trwałego zabezpieczenia skrzyżowania ul. Francesco Nullo – Mogilska – Grunwaldzka; brak osobnego pasa do skrętu w lewo z ul. Cystersów w ul. Mogilską

Zaopiniowano pozytywnie:

– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegającej na podniesieniu kalenicy i przekryciu powstałego poddasza o przeznaczeniu mieszkalnym dachem mansardowym, budowa nowego budynku oficyny na miejscu obiektu przeznaczonego do wyburzenia ze względu na opinię mykologiczną, budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku głównym od strony podwórza na dz. nr 18 obr. 50 Śródmieście przy ul. Rakowickiej 14 w Krakowie”. Planowana inwestycja pozwoli na modernizację budynku z zachowaniem dotychczasowej formy architektonicznej
–  wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi lokalami garażowymi w parterze na dz. nr 39/3 obr. 6 Śródmieście przy ul. Dukatów 1 w Krakowie oraz zjazdem z ul. B. Chrobrego (dz. nr 518/6 obr. 6 Śródmieście) oraz zjazdem z ul. Dukatów (dz. nr 514/6 obr. 6 Śródmieście)”
– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bohdana Zaleskiego w Krakowie

Wnioskowano:

– w sprawie kompleksowego remontu al. Beliny Prażmowskiego. Rada Dzielnicy II Grzegórzki postuluje o pilne podjęcie działań związanych z przeprowadzeniem generalnego remontu al. Beliny Prażmowskiego, obejmującego chodniki, jezdnie i zieleń, zgodnie z projektem przedstawionym Radzie w 2012 r. Równocześnie Rada Dzielnicy sprzeciwia się wykonaniu wyłącznie remontu nawierzchni jezdni polegającej na położeniu tzw. nakładki asfaltowej.

Pełna wersja uchwał do wglądu na stronie internetowej: www.dzielnica2.krakow.pl i w siedzibie Rady Dzielnicy II Grzegórzki, przy ul. Daszyńskiego 22.

 
Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

 

0 replies on “Z działalności Rady Dzielnicy II”