Złóż wniosek o dotację na wymianę pieca

Trwa nabór wniosków o dotację na wymianę pieców węglowych. Nowe formularze dostępne są na stronie internetowej www.bip.krakow.pl/?dok_id=66074 lub na dziennikach podawczych UMK.

Krakowianie mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wymianę pieców węglowych. Od tego roku Miasto wprowadziło szereg ułatwień, dzięki którym łatwiej i szybciej uzyskamy dofinansowanie. Uproszczony został tryb udzielania dotacji. Zlikwidowano punktację, która wydłużała cały proces, natomiast wprowadzono zasadę ciągłego naboru wniosków. Są one rozpatrywane w kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w budżecie. Wprowadzone zostało też dodatkowe kryterium, które ma motywować mieszkańców do łączenia wymiany pieca z termomodernizacją budynków.

Nowe zasady doprecyzowują również sposób ustalania dotacji oraz jej wysokości. Podstawowa stawka pozostaje taka sama tj. 900 zł za 1 kW mocy nowego źródła ogrzewania. Natomiast wprowadzono maksymalną wysokość dotowanej mocy do powierzchni ogrzewanej na poziomie pozwalającym na pokrycie zapotrzebowania na moc grzewczą w budynkach, tj. do 100 W/m2.

Miasto z czasem będzie też ograniczać wysokość dotacji na wymianę pieców. Jeszcze tylko w tym roku można uzyskać do 100 proc. zwrotu poniesionych kosztów. W 2016 dofinansowanie sięgnie do 80 proc., w 2017 do 60 proc., a w 2018 – 40 proc. poniesionych kosztów.

Warto pamiętać, że dotacja przekazywana jest wnioskodawcy dopiero po wymianie pieca i prawidłowym rozliczeniu inwestycji. Najpierw należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, następnie podpisać umowę o udzieleniu dotacji i dopiero wówczas można przystąpić do realizacji zadania. Po przeprowadzeniu inwestycji wnioskodawcy przedkładają wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji, które nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż data podpisania umowy. Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 15 listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska pod nr telefonu (12) 616-88-48, (12) 616-88-07, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Tekst i foto: www.krakow.pl

0 replies on “Złóż wniosek o dotację na wymianę pieca”