Rejestracja i opłata od posiadania psa

Podatek za psaInformujemy, że w roku 2015 przepisy nie uległy zmianie. Osoby, które były zwolnione z opłaty od posiadania psa w latach ubiegłych nie rejestrują ponownie swojego czworonoga. W pozostałych przypadkach opłatę należy uiścić do końca maja 2015 roku. Wysokość opłaty od posiadania psa wynosi 36,00 zł.

Numerki rejestracyjne dla psów pozostają te same.

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje, że przepisy dotyczące opłaty od posiadania psa w roku 2014 pozostają bez zmian. W związku z powyższym osoby, które były zwolnione z opłaty w roku 2013 nie muszą odnawiać rejestracji. Osoby, które nie podlegały zwolnieniu powinny uiścić opłatę od posiadania psa w wysokości 36 zł do końca maja 2014 roku.

Opłatę można uiścić: osobiście w biurze KTOZ ul. Floriańska 53 poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9.00 – 15.00 oraz we wtorek 11.00 – 17.00 lub wpłacając pieniądze na konto bankowe 83 2030 0045 1110 0000 0390 3540 z dopiskiem opłata od posiadania psa. Prosimy w tytule przelewu podać imię pieska.

Jeżeli przelewają Państwo pieniądze z konta osoby innej niż właściciel psa, prosimy w tytule przelewu podać również imię i nazwisko właściciela.

Obowiązują numerki identyfikacyjne dla psów z roku 2013.

Termin i sposób załatwienia

Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 31 maja br., a w przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego opłata za ten rok jest płatna nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

Rejestracji można dokonać w następujący sposób:

W biurze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53.
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9:00 – 15:00
wtorek 11:00 – 17:00

Właściciel psa nie musi stawić się osobiście, może podejść ktoś w jego imieniu.

WAŻNE!!!

Osoba chcąca zarejestrować psa musi posiadać ze sobą książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami

REJESTRACJI MOŻNA DOKONAĆ RÓWNIEŻ PRZEZ INTERNET. W TYM CELU NALEŻY NA ADRES MAILOWY PRZESŁAĆ NAM DANE POTRZEBNE DO REJESTRACJI:

DANE WŁAŚCICIELA PSA:

– imię i nazwisko
– adres
– telefon
– adres mailowy

DANE PSA:

– imię psa
– data urodzenia psa
– rasa i wygląd psa
– data ostatniego szczepienia na wściekliznę.

Jeśli pies jest zaczipowany lub ma tatuaż, albo jest wykastrowany, wysterylizowany, bądź właściciel ma ponad 65 lat i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, lub jest płatnikiem podatku rolnego, trzeba udokumentować to skanem potwierdzającym ten fakt.

Pieniądze za rejestrację należy przesłać na nasze konto:

numer konta bankowego:
83 2030 0045 1110 0000 0390 3540

OSOBY REJESTRUJĄCE PSA PRZEZ INTERNET, POWINNY PRZESŁAĆ NA NASZE KONTO KWOTĘ 5,00 ZŁ ZA ZNACZEK NA LIST, KTÓRYM PRZEŚLEMY NUMEREK REJESTRACYJNY I POTWIERDZENIE OPŁATY ZA PSA. OSOBY PRZELEWAJĄCE OPŁATĘ OD POSIADANIA PSA NA NASZE KONTO, POWINNY DOLICZYĆ KWOTĘ 5,00 ZŁ DO KWOTY 36 ZŁ

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
– Uchwała Nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Inne informacje:

Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

– członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
– osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
– osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.9)) – z tytułu posiadania psa asystującego;
– osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
– podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Z mocy uchwały opłaty od posiadania psa zwalnia się:

– posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt,
– posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ),
– posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ),
– posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.

W 2013 r. opłata od posiadania psów wynosi 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych) od jednego psa.

Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Informacja w sprawie opłaty:
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
12 421 77 72 lub 12 421 26 85
telefon/faks: 12 429 43 61
poczta elektroniczna: rejestracja@ktoz.krakow.pl

W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z ww. zwolnień należy w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53 przedłożyć następujące dokumenty:

1. Osoby przynależące do grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinny przedstawić:
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dowód osobisty właściciela psa.

2. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego powinny przedstawić: certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, znajdujący się w rejestrze podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

3. Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące SAMODZIELNIE gospodarstwo domowe powinny przedstawić: wypełnione przez właściciela psa oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego (druk do pobrania, bądź oświadczenie napisane odręcznie), dowód osobisty właściciela psa.

4. Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych powinni przedstawić: decyzję w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania podatkowego opłacanego przez właściciela psa,

5. Właściciele psów nabytych w krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 powinni przedstawić: umowę adopcyjną,

6. Właściciele psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem powinni przedstawić:
kopię wniosku właściciela psa o wykonaniu elektronicznego oznakowania psa, kopię metryki psa z numerem tatuażu,

7. Właściciele psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji powinni przedstawić: zaświadczenie od weterynarza o przeprowadzonym zabiegu lub książeczkę zdrowia psa z wpisem o zabiegu,

UCHWAŁA NR L/663/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Krakowa wprowadza się opłatę od posiadania psów.

2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

3. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 36 zł rocznie od jednego psa.

§ 2. 1. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczania opłaty.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

3. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczania opłaty. Opłata płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku uiszczania opłaty.

§ 3. Od opłaty zwalnia się:

1) posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty,

3) posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty,

4) posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Inkaso opłaty od posiadania psów powierza się Krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Krakowie.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 99% pobranej i wpłaconej kwoty.

4. Inkasent jest obowiązany odprowadzić pobraną należność do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

5. Szczegółowe warunki inkasa zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inkasentem a Gminą Miejską Kraków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch
Źródło: KTOZ

0 replies on “Rejestracja i opłata od posiadania psa”